Přihlášení k odběru novinek
Archiv

Stanovy spolku – PDF

Čl. I. Úvodní ustanovení

Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen „spolek“)
je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a dalších zákonných zástupců dětí i všech, kteří se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí.
Sídlo: ZŠ Zeleneč, Kasalova 454/1, Zeleneč, 250 91

Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

1. Zastupovat zájmy žáků a jejich rodičů a ve spolupráci se školou, přičemž školou se rozumí Mateřská škola Zeleneč a/nebo Základní škola Zeleneč (dále jen „ZŠ“, resp. „MŠ“).
2. Vést finanční fond spolku a ve spolupráci s vedením školy rozhodovat o jeho využití ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Zeleneč.
3. Zprostředkovat bližší kontakt a podrobnější informovanost mezi rodiči a vedením školy prostřednictvím připomínek, podnětů, informací o záměrech a akcích školy, výroční zprávy atd.
4. Spolupracovat s vedením školy, Školskou radou, Obecním úřadem a napomáhat při plnění výchovně vzdělávacího programu školy.
5. Podporovat rozvoj dalšího vzdělávání a zájmové činnosti dětí i dospělých při ZŠ a MŠ Zeleneč.
6. Vytvářet bezpečné a všestranně rozvíjející psychosociální klima v rodině i ve škole.
7. Napomáhat při organizaci mimoškolních akcí a zajišťovat jejich klidný průběh, zajišťovat nebo na vlastní náklady poskytovat občerstvení.
8. Přijímat sponzorské dary a společně s vedením školy rozhodovat o jejich využití ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Zeleneč.
9. Spolupracovat s ostatními spolky, neziskovými organizacemi, nadacemi a účastnit se grantových řízení s vlastními či společnými projekty.

Čl.III Členství

1. Členem mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor.
3. Členství vzniká přijetím za člena, zaplacením členského příspěvku a potvrzením členství, vydaném výborem spolku.
4. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámení,
b) úmrtím člena,
c) vyloučením pro neplacení členských příspěvků,
d) zánikem spolku.

5. Čestné členství:
a) čestným členem se stává fyzická osoba, která může svým profesním zaměřením pomoci spolku naplňovat cíle nebo občan, který se zasloužil o rozvoj místních škol,
b) čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové,
c) čestný člen, je na vlastní žádost, zproštěn placení příspěvků,
d) čestným členem se automaticky stávají zakládající členové spolku.

Čl.IV. Práva a povinnosti členů

1. Člen má právo zejména:
a) podílet se na činnosti spolku,
b) volit do orgánů spolku,
c) být volen od 18 let do orgánů spolku,
d) obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
2. Člen má povinnost zejména:
a) dodržovat stanovy,
b) aktivně se podílet na činnosti spolku a plnění jejích cílů,
c) svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku,
d) platit členské příspěvky ve výši a termínu stanoveném výborem.

Čl.V. Orgány spolku

Orgány spolku jsou:
a) členská schůze,
b) výbor,
c) statutární zástupci – předseda a místopředseda,
d) kontrolní komise.

Čl.VI. Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává předseda spolku na návrh výboru spolku nebo na požádání nejméně 1/3 členů spolku a to dle potřeby, nejméně však jednou za rok. Předsedá jí předseda nebo v nepřítomnosti místopředseda spolku či jiný pověřený člen spolku.
4. Členská schůze zejména:
a) rozhoduje o změnách stanov,
b) schvaluje úkoly a cíle spolku pro příslušné období, výroční zprávu, rozpočet a roční závěrku hospodaření spolku,
c) volí členy výboru,
d) rozhoduje o zániku členství,
e) rozhoduje o zániku spolku nebo jeho sloučení s jinou právnickou osobou,
f) přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí,
g) rozhoduje o majetkovém vypořádání
5. Členská schůze je usnášení se schopná, je-li přítomno nejméně 10 členů ze všech členů. Každý člen má jeden hlas. Změna stanov spolku a zrušení spolku vyžaduje shodu nejméně dvou třetin členů přítomných v době usnášení; v ostatních případech členská schůze usnesení přijímá nadpoloviční většinou členů přítomných v době usnášení.
6. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, mohou statutární zástupci nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze.
7. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout nadpoloviční většinou obdobně, jak je uvedeno v odst. 5 výše, avšak za účasti již libovolného počtu členů.

Čl.VII. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi.
2. Výbor má nejméně 3 členy.
3. Výbor svolává předseda spolku, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru, a to dle potřeby, nejméně však jednou ročně.
4. Výbor zejména:
a) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu spolku,
b) předkládá členské schůzi výroční zprávu,
c) koordinuje činnost spolku,
d) svolává členskou schůzi,
e) přijímá vnitřní předpisy týkající se hospodaření,
f) rozhoduje o přijetí nového člena a navrhuje zánik členství,
g) řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
5. Statutární zástupci jsou předseda a místopředseda spolku,
a) ti jsou oprávněni jednat jménem spolku navenek každý samostatně,
b) k platnosti dokumentů zavazujících spolek k jakémukoliv plnění je potřeba podpisu předsedy nebo místopředsedy,
c) o svých jednáních jsou povinni informovat výbor,
d) statutární zástupci mohou písemně pověřit další členy spolku ke konkrétnímu jednání v souladu se stanovami a cíli spolku,
e) k podpisu předsedy nebo místopředsedy je nutné vždy přiložit alespoň jeden podpis dalšího člena výboru.

Čl. VIII. Kontrolní komise

1. Kontrolní komise (dále jen „KK“) je kontrolní orgán spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.
2. Má nejméně 3 členy.
3. Vykonává dohled nad hospodařením spolku a upozorňuje na zjištěné nedostatky členskou schůzi a podává návrh na jejich odstranění. Kontrolu provádí alespoň dvakrát ročně.
4. KK volí ze svých členů předsedu KK.
5. Předseda KK svolává a řídí jednání KK.
6. KK vypracovává výroční zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti, kterou členské schůzi předkládá předseda KK.

Čl. IX. Zásady hospodaření

1. Spolek bude hospodařit s movitým i nemovitým majetkem.
2. Zdroji majetku jsou zejména:
a) dary a příspěvky fyzických a právnických osob,
b) výnosy z majetku,
c) příjmy z činností při naplňování cílů spolku.
3. Se svým majetkem hospodaří spolek samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, který je schválen členskou schůzí.
4. Se svým majetkem hospodaří spolek prostřednictvím statutárních orgánů, kterými jsou předseda a místopředseda.
5. Za hospodaření spolku odpovídá výbor, který předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.
6. Výbor určuje podmínky odměňování a poskytování náhrad a výdajů těm, kteří vykonávají práci pro spolek.

Čl.X. Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí členské schůze,
b) pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra o jeho rozpuštění.
2. Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, či z jiného důvodu, budou veškeré finanční prostředky převedeny na účet ZŠ a MŠ Zeleneč ve prospěch žáků.

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1. Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
2. Kolektivní orgány spolku přijímají své jednací a organizační řády.
3. Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.
4. Do ustavující členské schůze rozhoduje o spolku prozatímní výbor spolku.