Kde hrát online sloty 2023

  1. Automaty Lucha Libre 2 Online Jak Vyhrát: Většina internetových kasin již přidali nějakou formu mobilního kasina webu nebo smartphone app hrát o skutečné peníze ubytovat ty návštěvníky, kteří rádi hazardují z tabletů nebo telefonů
  2. Automaty Slingo Deal Or No Deal Zdarma - Chcete získat finanční prostředky na svou charitu nebo akci
  3. Blue Casino Promo Code 2024: Do lobby webu se dostanete přes domovskou stránku a hlavní nabídka obsahuje samostatné sekce o kasinu, živém kasinu, sportovních sázkách a dalších typech zábavy online hazardních her

Nové hry zdarma sloty 2023

Možnosti Dobíjania Konta V Online Kasíne Cez Sms
Obchodní podmínky obsahují všechna pravidla a předpisy, které je třeba splnit při přijímání jakéhokoli bonusu a měly by být vždy pečlivě přečteny
Casino Minimální Vklad 100 Kč Astropay
Pokud je signál připojen ke slotu, nazývá se slot
Po přezkoumání, tam jsou virtuální a živé dealer blackjack hry hrát a vyhrát peníze na

Online kasino minimální vklad 5 eus 2023

22bet Casino No Deposit Bonus
To dává zcela novou rotaci na pět-ovoce-a-den pokyny, protože pokud se vám podaří Seřadit správnou kombinaci pěti plodů přes herní 10 výherních řad, pak budete dobře a skutečně živil s vynikající 5,000 X line Bet multiplikátor
Casino Hry
Proces výběru je také založen na stejném principu jako vklad
Automaty Dino Hunter Online Zdarma

Stanovy

Čl. I. 

Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč.

2. Sídlo: Kasalova 454/1, Zeleneč, 250 91.

3. Identifikační číslo: 26559731.

4. Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen „Spolek“) je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., tj. je samosprávným a dobrovolným svazkem členů a je právnickou osobou mající právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. Při právním jednání je Spolek zastoupen svým statutárním orgánem.

5. Spolek je dobrovolný, apolitický, neziskový a samosprávný svazek rodičů a dalších zákonných zástupců dětí, jakož i všech ostatních fyzických osob, které se zajímají o výchovu a vzdělávání dětí.

6. Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, jejichž úplné znění je uloženo v sídle Spolku.

Čl.II. 

Účel, cíle a činnost spolku

1. Účelem a cílem Spolku je především:

a) zastupovat zájmy žáků Základní školy Zeleneč (dále jen „ZŠ“) a/nebo Mateřské školy Zeleneč (dále jen „MŠ“, MŠ a ZŠ dále též společně jen „školy“ nebo „škola“), zastupovat zájmy rodičů těchto žáků, to vše ve spolupráci se školami;

b) zprostředkovávat užší kontakt a podrobnější informovanost mezi rodiči a vedením školy prostřednictvím připomínek, podnětů, informací o záměrech a akcích školy atd.;

c) spolupracovat s vedením školy, Školskou radou, Obecním úřadem a napomáhat při plnění výchovně vzdělávacího programu školy;

d) podporovat rozvoj dalšího vzdělávání a zájmové činnosti dětí i dospělých při ZŠ a MŠ;

e) spolupracovat s ostatními spolky, neziskovými organizacemi, nadacemi a účastnit se grantových řízení s vlastními či společnými projekty.

2. Hlavní činností Spolku je účast na organizaci akcí pořádaných školami, a dále organizace mimoškolních akcí, včetně zajištění jejich klidného průběhu. Na uvedených akcích může Spolek zajišťovat nebo na vlastní náklady poskytovat občerstvení, nikoli však za účelem dosažení zisku. Případný zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu Spolku.

3. Spolek může přijímat dary a společně s vedením školy rozhodovat o jejich využití ve prospěch žáků ZŠ a/nebo MŠ.

Čl.III

Členství

1. Členem Spolku mohou být pouze fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a cíli Spolku. Kdo se uchází o členství ve Spolku, projevuje tím vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem Spolku.

2. O přijetí za člena Spolku rozhoduje výbor Spolku.

3. Členství vzniká přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky a zaplacením členského příspěvku. Členství vzniká dnem, kdy je členský příspěvek Spolku uhrazen, tj.:

  • při bezhotovostní platbě dnem připsání členského příspěvku na účet Spolku, a
  • při platbě v hotovosti dnem předání členovi Spolku pověřenému k inkasu členských příspěvků.

4. Členství zaniká:

a) vystoupením člena na základě písemného oznámení o vystoupení ze Spolku; členství v takovém případě zaniká dnem doručení písemného oznámení o vystoupení výboru Spolku, příp. pozdějším dnem uvedeným v takovém oznámení,

b) úmrtím člena,

c) vyloučením člena v případě, že závažným způsobem porušil své povinnosti vyplývající z členství, příp. porušil-li tyto stanovy; rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na elektronickou adresu, kterou Spolku poskytl a která je uvedena v seznamu členů,

d) nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřené lhůtě určené Spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl člen na tento následek ve výzvě upozorněn;

e) zánikem Spolku.

5. Čestné členství:

Čestným členem se stává fyzická osoba, která může svým profesním zaměřením pomoci Spolku naplňovat jeho cíle, nebo občan, který se zasloužil o rozvoj MŠ a/nebo ZŠ.

Čestný člen má stejná práva a povinnosti jako ostatní členové Spolku.

Čestný člen může být na vlastní žádost zproštěn povinnosti platit členské příspěvky. Čestným členem se automaticky stávají všichni zakládající členové Spolku.

Čl.IV.

Práva a povinnosti členů

1) Člen má právo zejména:

a) aktivně se podílet na činnosti Spolku a na plnění jeho cílů,

b) účastnit se členské schůze a hlasovat na ní,

c) volit do orgánů Spolku,

d) být volen do orgánů Spolku,

e) obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,

f) seznámit se s obsahem zápisu ze zasedání členské schůze a ze zasedání výboru.

2) Člen má povinnost zejména:

a) dodržovat stanovy,

b) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,

c) platit členské příspěvky s tím, že členský příspěvek hradí člen Spolku vždy za každý školní rok, a to ve výši a lhůtě stanovenými členskou schůzí; nestanoví – li členská schůze jinak, jsou členové Spolku povinni platit členský příspěvek ve lhůtě do 30.10.daného školního roku.

Čl.V. 

Seznam členů

1. Spolek vede seznam svých členů (dále jen „seznam“). Do seznamu se u každého člena zapisují zejména:

a) jméno a příjmení, příp. též adresa jeho bydliště,

b) den vzniku a den zániku členství,

c) další kontaktní údaje, tj. emailová adresa, telefon apod., 

d) den zaplacení členského příspěvku na daný školní rok.

2. Za vedení seznamu je odpovědná osoba pověřená výborem. Seznam je veden pouze v elektronické podobě. Pověřená osoba je povinna zapsat člena Spolku do seznamu ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku jeho členství. V případě zániku členství je pak pověřená osoba povinna zaznamenat tuto skutečnost v seznamu ve lhůtě do 30 dnů ode dne zániku jeho členství.

3. Seznam je přístupný pouze výboru. Ostatním členům Spolku seznam přístupný není. Každý člen Spolku je však oprávněn požádat výbor o vydání potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

4. Seznam je neveřejný.

Čl.VI. 

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

a) členská schůze,

b) statutární orgán – výbor,

c) kontrolní komise.

Čl.VII. 

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí Spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

3. Členskou schůzi svolává výbor Spolku nejméně jedenkrát do roka.

4. Zasedání členské schůze musí být svoláno písemnou pozvánkou, zaslanou všem členům Spolku na jejich e-mailovou adresu uvedenou v seznamu, a to ve lhůtě nejméně 14 dní přede dnem jeho konání. Pozvánka musí obsahovat alespoň místo, čas a pořad zasedání. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

5. Výbor Spolku vždy svolá zasedání členské schůze též z podnětu alespoň třetiny členů Spolku nebo zpodnětu kontrolní komise. Nesvolá-li výbor Spolku zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení takového podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám. Je-li zasedání svoláno z podnětu osob či orgánu uvedených v první větě tohoto odstavce, může být pořad zasedání proti návrhu uvedenému v podnětu změněn jen se souhlasem toho, kdo podnět podal.

6. Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno.

7. Členskou schůzi zahajuje a předsedá jí předseda výboru, příp. v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru či jiný pověřený člen Spolku.

8. Členská schůze zejména:

a) rozhoduje o změnách stanov,

b) určuje hlavní zaměření činnosti Spolku a jeho cíle,

c) schvaluje hospodaření Spolku (tj. rozpočet a roční uzávěrku),

d) volí členy výboru,

e) volí členy kontrolní komise,

f) rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně,

g) jmenuje likvidátora,

h) stanovuje výši členského příspěvku,

i) přijímá další rozhodnutí, která si vyhradí, případně další rozhodnutí stanovená zákonem a těmito stanovami.

9. Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomno nejméně 10 členů Spolku. Každý člen má jeden hlas. Rozhodnutí o změně stanov a rozhodnutí o zrušení nebo přeměně Spolku vyžaduje souhlas nejméně dvou třetin členů přítomných vdobě usnášení; vostatních případech členská schůze usnesení přijímá nadpoloviční většinou členů přítomných v době usnášení.

10. Člen se účastní zasedání členské schůze osobně nebo na základě plné moci. Plná moc musí být písemná, musí z ní vyplývat, zda se vztahuje na zastoupení na jedné či na vícero členských schůzích včetně konkrétního data konání, příp. konkrétního období konání zasedání členských schůzí. Podpis zmocnitele nemusí být úředně ověřen.

11. Výbor Spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do 30 dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

12. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, může výbor Spolku nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze.

13. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout nadpoloviční, příp. kvalifikovanou, většinou obdobně, jak je uvedeno v odst. 9 výše, avšak za účasti již libovolného počtu členů.

Čl.VIII. 

Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem Spolku.

2. Výbor za svou činnost odpovídá členské schůzi.

3. Výbor je kolektivním orgánem a má 5 členů. Výbor rozhoduje o záležitostech Spolku ve sboru. Je schopen se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny svých členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výboru.

4. Připouští se rozhodování výboru i mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků.

5. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Funkční období člena výboru jsou 3 roky. Člen výboru může být do své funkce zvolen opětovně. Člen výboru musí být členem Spolku.

6. Člen výboru je povinen vykonávat svoji funkci osobně, s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Člen výboru však může zmocnit pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. Pro zmocnění platí obdobně ustanovení Čl. VII., odst. 10. těchto stanov.

7. Zasedání výboru svolává a řídí jeho předseda, příp. v nepřítomnosti předsedy místopředseda nebo jiný pověřený člen výboru, a to dle potřeby, nejméně však jednou ročně. Zasedání výboru je neveřejné.

8. Výbor rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou těmito stanovami nebo zákonem svěřeny do působnosti členské schůze nebo jiného orgánu Spolku. Výbor zejména:

a) Volí ze svého středu předsedu a místopředsedu výboru,

b) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,

c) řídí činnost a hospodaření spolku,

d) svolává členskou schůzi,

e) přijímá vnitřní předpisy týkající se hospodaření,

f) rozhoduje o přijetí či nepřijetí za člena Spolku, o vyloučení člena Spolku a o čestném členství ve Spolku, včetně zproštění povinnosti platit členské příspěvky, přijímá oznámení člena o vystoupení ze Spolku,

g) řídí činnost Spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

9. Spolek zastupuje předseda nebo místopředseda výboru, a to každý samostatně. Předseda nebo místopředseda výboru mohou pověřit další členy Spolku ke konkrétnímu jednání či kvýkonu konkrétní činnosti vrámci organizace Spolku, vše vsouladu se stanovami a cíli Spolku. Jde – li o zastupování Spolku při právním jednání, které je uzavíráno v písemné formě, musí být toto pověření vždy písemné.

Čl. IX. 

Kontrolní komise

1. Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku, který za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

2. Kontrolní komise má 3 členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné se členstvím ve výboru ani s funkcí likvidátora. Člen kontrolní komise je však oprávněn se účastnit zasedání výboru. Kontrolní komise rozhoduje ve sboru. Je schopna se usnášet za přítomnosti nebo jiné účasti většiny svých členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.

3. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí. Funkční období člena kontrolní komise jsou 3 roky. Člen kontrolní komise může být do své funkce zvolen opětovně. Člen kontrolní komise musí být členem Spolku.

4. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a s právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise jakékoli nedostatky, upozorní na ně výbor Spolku a na nejbližším zasedání též členskou schůzi. Kontrolu provádí kontrolní komise alespoň jednou za rok.

5. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů Spolku a požadovat od členů dalších orgánů Spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

6. Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu kontrolní komise.

7. Předseda kontrolní komise svolává a řídí jednání kontrolní komise.

8. Kontrolní komise vypracovává výroční zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti, kterou členské schůzi předkládá předseda kontrolní komise.

Čl. X. 

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Zdroji majetku Spolku jsou zejména:

a) dary,

b) členské příspěvky,

c) výnosy z majetku, příjmy z činností při naplňování cílů Spolku.

3. Se svým majetkem hospodaří Spolek samostatně podle zákonných předpisů a v souladu s členskou schůzí schváleným rozpočtem.

4. Spolek nehospodaří za účelem zisku. Spolek však může vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Zisk z činnosti Spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy Spolku.

5. Za hospodaření Spolku vsouladu se schváleným rozpočtem odpovídá výbor, který předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně finanční uzávěrky.

6. Výbor určuje podmínky odměňování a poskytování náhrad a výdajů těm, kteří vykonávají práci pro Spolek.

Čl.XI. 

Zánik spolku

1. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

2. Zániku Spolku vždy předchází:

a) rozhodnutí členské schůze o zrušení Spolku s likvidací,

b) rozhodnutí členské schůze o přeměně Spolku, nebo

c) rozhodnutí soudu o zrušení Spolku s likvidací v zákonem stanovených případech.

3. V případě zániku Spolku s likvidací bude veškerý likvidační zůstatek převeden na účet ZŠ a/nebo MŠ Zeleneč s podmínkou, že jej použijí v souladu s myšlenkami a cíli Spolku.

Čl. XII. 

Závěrečné ustanovení

Toto znění stanov nabývá účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí, tj. dnem 10.4.2019, a v plném rozsahu nahrazuje dosavadní stanovy Spolku ze dne 17.06.2014.