GDPR

Správcem Vašich osobních údajů je zapsaný spolek Spolek Rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč, se sídlem Kasalova 454, 25091 Zeleneč, IČ: 26559731. (Dále jen “Spolek”).

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Spolek bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu vyplývajícím z potřeb naplnění stanov spolku. Spolek zpracovává Váš e‐mail, křestní jméno příjmení, telefon a adresu bydliště. Tyto údaje byly získány z vyplněných přihlášek za člena Spolku nebo osobním předáním na akcích Spolku. Veškeré údaje, které spolek eviduje byly získány přímo od Vás, členů nebo podporovatelů Spolku a splňují podmínku Vašeho vědomého souhlasu s jejich zpracováním pro účely uvedené níže. Účastí na akcích spolku vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním fotodokumentace z pořádaných akcí. Tím není dotčeno Vaše právo vznést námitku proti uveřejnění obrazového materiálu zachycujícího okolnosti související s Vaší osobou.

Účel zpracování vašich osobních údajů

Spolek Vaše osobní údaje zpracovává za účelem:

  • plnění povinností vyplývajících ze stanov spolku
  • zasílání informací o činnosti spolku a plánovaných akcích
  • zasílání dalších informací související s náplní a činnosti Spolku
  • propagace akcí Spolku

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je skutečnost, že vaše osobní údaje jsou nezbytné pro plnění stanov Spolku. Osobní údaje jsou samozřejmě zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou vaše osobní údaje zpracovávány

Spolek bude vaše osobní údaje zpracovávat, dokud budete členy Spolku anebo dokud neodvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Každá osoba má právo vyjádřit svůj nesouhlas se zpracováním osobních údajů a je povinností správce takový nesouhlas respektovat, pokud tím nebude ohrožena podstata naplnění stanov Spolku nebo nadřazených právních norem.

Osoby s přístupem k vašim osobním údajům

K vašim osobním údajům mají přístup pověření členové Spolku prostřednictvím zabezpečeného a autorizovaného přístupu. Systém i jeho uživatelé budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje.

Kontaktní údaje správce

Spolek můžete kontaktovat na emailu: info@spolekzelenec.cz. Spolek je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům.

Vaše práva související s ochranou vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Námitku je nutné podat na kontaktní e-mail adresu Spolku. V případě, že vznesete námitku proti zpracování, Spolek osobní údaje v dále zpracovávat nebude, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí vám žádná sankce.