Třídní schůzky

V pondělí 12.9. se konají  třídní schůzky.

1. – 4. ročníky  od 17h

5. – 9. ročníky od 17,30 h

Po skončení třídních schůzek (cca od 18 – 18,30 h) se bude konat rada rodičů, učebna 8. třídy.

Prosíme rodiče tříd 6.A, 6.B a 7.A si na třídních schůzkách zvolí zástupce třídy.

Rodiče, kteří nejsou členy Spolku, nechť vyplní přihlášku a stanou se členy, i jen pasivními. Aktivní rodiče, kteří se chtějí zapojit při organizaci školních nebo mimoškolních akcí, uvítáme.

Přihláška (vpis)

Přihláška (pdf)

17.3.2016 Členská schůze SPOLKU

Členská schůze Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč

17.3.2016, 20H

restaurace Ta pravá

Program:

Volba nového výboru
Schválení účetní závěrky za rok 2015
Plán akcí,  zejména organizace Dne dětí
Diskuse

Všichni členové jsou srdečně zváni!

Členská schůze Spolku

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ a MŠ ZELENEČ dále jen „spolek“

19.11. 2015, 18 h, ZŠ Zeleneč

17:55 – 18:10 Prezence

18:10     Zahájení a schválení programu členské schůze
18:15     Volba skrutátorů, prohlášení členské schůze spolku za usnášení nebo neusnášení schopné – vyhodnocení prezenční listiny
18:20     Prezentace změn stanov a hlasování o změně stanov  spolku
18:25     Vyhlášení výsledků hlasování
18:30     Ukončení členské schůze

Po členské schůzi bude následovat rada rodičů (zástupci jednotlivých tříd)

18:30     Zahájení rady rodičů
18:35     Informace z jednotlivých tříd
19:00     Diskuze

Třídní schůzky 14.9.2015

14.9.2015  od 17h a 17,30h se uskuteční třídní schůzky ve všech třídách naší školy.

Rada rodičů bude následovat cca od 18,15h. Prosím, aby se zástupci rodičů z jednotlivých tříd dostavili do učebny  7.třídy  (budova A). Je třeba zvolit zástupce 1.A a 6.třídy.

Zároveň vyzýváme zájemce z řad rodičů o funkci ve Školské radě, aby se přihlásili na info@spolekzelenec.cz nebo přímo paní ředitelce. Školská rada má 3 členy, a to zástupce školy, obce a rodičů.

Funkci doposud vykonávala paní Monika Pecková, která požádala o ukončení. Tímto bychom jí rádi poděkovali za čas, který tomu věnovala.

 

Eva Hrdinová, předsedkyně Spolku RaP